ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ബ്രാൻഡുകളുമായി പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട്,ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ബ്രാൻഡ് പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയോ? ബ്രാൻഡഡ് ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെനിന്ന് കൂടുതലറിയാനാകും.