ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നമ്മൾഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികളെക്കുറിച്ചും രസകരവും ക്രിയാത്മകവുമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ആധികാരികമായ കാഴ്ച നൽകുന്നതിന് അവഎങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറികളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെനിന്നും കൂടുതലറിയാനാകും.