ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ഉപയോഗിച്ച് തത്സമയം നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി എങ്ങനെ ശക്തമായ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം.

കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയോ? ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെനിന്നും കൂടുതലറിയാനാകും.